Từ điển Dict9
EV

muster-roll Tiếng Anh là gì?

ENmuster-roll
Danh từ
(quân sự) danh sách sĩ quan và quân lính (của một đơn vị)