Từ điển Dict9
EV

mustiness Tiếng Anh là gì?

ENmustiness
Danh từ
mùi mốc; tình trạng ẩm mốc