Từ điển Dict9
EV

mutability Tiếng Anh là gì?

ENmutability
Danh từ
tính thay đổi