Từ điển Dict9
EV

mutable Tiếng Anh là gì?

ENmutable
Tính từ
hay thay đổi