Từ điển Dict9
EV

mutation Tiếng Anh là gì?

ENmutation
Danh từ
(sinh vật)
sự đột biến, thể đột biến