Từ điển Dict9
EV

mutinous Tiếng Anh là gì?

ENmutinous
Tính từ
tạo phản, nổi loạn
mutinous workers
những công nhân nổi loạn