Từ điển Dict9
EV

mutualise Tiếng Anh là gì?

ENmutualise
Ngoại động từ
làm thành của chung
trở thành của chung