Từ điển Dict9
EV

mutualism Tiếng Anh là gì?

ENmutualism
Danh từ
(sinh vật học); (triết học) thuyết hỗ sinh