Từ điển Dict9
EV

mutuality Tiếng Anh là gì?

ENmutuality
Danh từ
tính qua lại
sự phụ thuộc lẫn nhau
sự tương hỗ