Từ điển Dict9
EV

mutually Tiếng Anh là gì?

ENmutually
Phó từ
lẫn nhau
the two assertions are mutually exlusive
hai điều khẳng định đó loại trừ lẫn nhau (không thể cùng đúng cả hai)