Từ điển Dict9
EV

muzhik Tiếng Anh là gì?

ENmuzhik
Danh từ
nông dân (Nga)