Từ điển Dict9
EV

muzziness Tiếng Anh là gì?

ENmuzziness
Danh từ
sự mờ, sự không rõ
sự mụ mẫm