Từ điển Dict9
EV

muzzy Tiếng Anh là gì?

ENmuzzy
Tính từ
mờ, không rõ (hình trên TV…)
mụ mẫm (vì bệnh, vì rượu…)