Từ điển Dict9
EV

myalgia Tiếng Anh là gì?

ENmyalgia
Danh từ
(y học) chứng đau cơ