Từ điển Dict9
EV

mycelial Tiếng Anh là gì?

ENmycelial
Tính từ
(thuộc) hệ sợi (nấm)