Từ điển Dict9
EV

mycelium Tiếng Anh là gì?

ENmycelium
Danh từ
(thực vật học) hệ sợi (nấm)