Từ điển Dict9
EV

mycosis Tiếng Anh là gì?

ENmycosis
Danh từ
(y học) bệnh nấm