Từ điển Dict9
EV

mydriatic Tiếng Anh là gì?

ENmydriatic
Tính từ
(y học) làm giân đồng tử
Danh từ
(y học) thuốc làm giân đồng tử