Từ điển Dict9
EV

mynheer Tiếng Anh là gì?

ENmynheer
Danh từ
người Hà-lan