Từ điển Dict9
EV

myocardium Tiếng Anh là gì?

ENmyocardium
Danh từ
(y học) cơ tim