Từ điển Dict9
EV

myope Tiếng Anh là gì?

ENmyope
Danh từ
người cận thị