Từ điển Dict9
EV

myopia Tiếng Anh là gì?

ENmyopia
Danh từ
(y học) tật cận thị
(bóng) tật thiển cận
những ông bộ trưởng thiển cận