Từ điển Dict9
EV

myosis Tiếng Anh là gì?

ENmyosis
Danh từ
(y học) tật thu hẹp đồng tử