Từ điển Dict9
EV

myrmidon Tiếng Anh là gì?

ENmyrmidon
Danh từ
(xấu hoặc đùa)
người thi hành mệnh lệnh một cách máy móc; tay sai