Từ điển Dict9
EV

myrtle Tiếng Anh là gì?

ENmyrtle
Danh từ
(thực vật)
cây mía (thuộc họ Sim)