Từ điển Dict9
EV

mystagogue Tiếng Anh là gì?

ENmystagogue
Danh từ
thấy tu truyền phép thần (cổ Hy-lạp)