Từ điển Dict9
EV

mystery-ship Tiếng Anh là gì?

ENmystery-ship
-boat) /'kju:bout/ (q-ship) /'kju:ʃip/* danh từ
tàu nhử (tàu chiến giả làm tàu buôn để nhử tàu ngầm trong đại chiến I)