Từ điển Dict9
EV

mysticise Tiếng Anh là gì?

ENmysticise
Ngoại động từ
thần bí hoá, huyền bí hoá
Nội động từ
viết về những điều thần bí; nói về những vấn đề thần bí