Từ điển Dict9
EV

mythical Tiếng Anh là gì?

ENmythical
Tính từ
[chỉ] có trong huyền thoại
hoang đường, tưởng tượng