Từ điển Dict9
EV

mythicalness Tiếng Anh là gì?

ENmythicalness
Danh từ
tính chất thần thoại
tính chất hoang đường; tính chất tưởng tượng