Từ điển Dict9
EV

mythicize Tiếng Anh là gì?

ENmythicize
Ngoại động từ
biến thành chuyện thần thoại, biến thành chuyện hoang đường; coi như là chuyện thần thoại, coi như là chuyện hoang đường