Từ điển Dict9
EV

mythify Tiếng Anh là gì?

ENmythify
Ngoại động từ
biến thành chuyện thần thoại
phao ra một chuyện hoang đường (về ai...)