Từ điển Dict9
EV

mythography Tiếng Anh là gì?

ENmythography
Danh từ
nghệ thuật mô tả chuyện thần thoại