Từ điển Dict9
EV

mythologic Tiếng Anh là gì?

ENmythologic
Tính từ
(thuộc) thần thoại học; (thuộc) thần thoại
hoang đường, tưởng tượng