Từ điển Dict9
EV

mythopoet Tiếng Anh là gì?

ENmythopoet
Danh từ
nhà thơ viết chuyện thần thoại