Từ điển Dict9
EV

myxoedema Tiếng Anh là gì?

ENmyxoedema
Danh từ
(y học) phù phiếm