Từ điển Dict9
EV

nab Tiếng Anh là gì?

ENnab
Động từ
(-bb-) (khẩu ngữ)
chộp, tóm
nó bị cảnh sát chộp được lúc cho xe chạy quá tốc độ