Từ điển Dict9
EV

nabob Tiếng Anh là gì?

ENnabob
Danh từ
(sử học) quan thái thú ở Ân-ddộ
(từ cổ,nghĩa cổ) nhà triệu phú (ở Ân-ddộ) về