Từ điển Dict9
EV

nacarat Tiếng Anh là gì?

ENnacarat
Danh từ
màu đỏ tươi
vải đỏ; nhiễu đỏ