Từ điển Dict9
EV

nacelle Tiếng Anh là gì?

ENnacelle
Danh từ
vỏ động cơ máy bay