Từ điển Dict9
EV

naevi Tiếng Anh là gì?

ENnaevi
Danh từ, số nhiều naevuses, naevi
vết chàm (ở da)