Từ điển Dict9
EV

naggish Tiếng Anh là gì?

ENnaggish
Tính từ
hay mè nheo; khá mè nheo