Từ điển Dict9
EV

naggy Tiếng Anh là gì?

ENnaggy
Tính từ
hay mè nheo; khá mè nheo