Từ điển Dict9
EV

nail drawer Tiếng Anh là gì?

ENnail drawer
Danh từ
kìm nhổ đinh