Từ điển Dict9
EV

nail-file Tiếng Anh là gì?

ENnail-file
Danh từ
cái giũa móng tay