Từ điển Dict9
EV

nail-head Tiếng Anh là gì?

ENnail-head
Danh từ
đầu đinh