Từ điển Dict9
EV

nail-scissors Tiếng Anh là gì?

ENnail-scissors
Danh từ
số nhiều
kéo cắt móng tay