Từ điển Dict9
EV

nainsook Tiếng Anh là gì?

ENnainsook
Danh từ
vải nanxuc