Từ điển Dict9
EV

naja Tiếng Anh là gì?

ENnaja
Danh từ
(động vật học) rắn mang bành