Từ điển Dict9
EV

namby-pambiness Tiếng Anh là gì?

ENnamby-pambiness
-pambyism) /'næmbi'pæmbiizm/* danh từ
sự nhạt nhẽo vô duyên; sự màu mè điệu bộ
tính đa sầu, đa cảm